Podsumowanie ostatniej sesji rady miejskiej w Nidzicy

Podsumowanie ostatniej sesji rady miejskiej w Nidzicy

Za nami kolejna sesja rady miejskiej w Nidzicy, która odbyła się 26 października. Podczas skupienia uwagi radnych na tematach omawianych tego dnia, wysłuchali oni informacji przekazanych przez Andrzeja Maciejewskiego, prezesa KZN Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Ponadto, radni dokonali wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nidzicy.

Rozpoczynając sesję, nowo wybrany radny Robert Stanisław Wojciechowski z komitetu wyborczego Poparcie Jacka Kosmali złożył ślubowanie. Wojciechowski został radnym w miejsce Krzysztofa Żukowskiego, który objął stanowisko dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury, co wymagało od niego rezygnacji z mandatu radnego.

Wybory w 2018 roku potwierdziły popularność Roberta Stanisława Wojciechowskiego, który zdobył drugą najwyższą liczbę głosów. Do objęcia mandatu nie przeszkodziły mu także żadne formalności – nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się pierwszeństwa. W trakcie składania ślubowania Wojciechowski zobowiązał się do rzetelnego i uczciwego wykonywania obowiązków radnego, zawsze z myślą o dobru gminy i jej mieszkańców.

Podczas posiedzenia, przewodniczący różnych komisji stałych przedstawiali sprawozdania z działalności międzysesyjnej. W szczególności wyróżnił się Andrzej Ruś, przewodniczący komisji bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Zwrócił on uwagę na miejsca w Nidzicy, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo i gdzie powinien zostać zainstalowany monitoring. Dodatkowo podkreślił, że niektóre ulice w mieście nadal nie są odpowiednio oświetlone.